Führung

Abteilungskommandant                                                                                                                          
Stellv. Abteilungskommandant
     
Dirk Kunle   Michael Wagner
Brandmeister   Brandmeister

Mannschaft

                                                                                                               
   
Christian Bräunlein Jens Strohmaier Bernd Ginter
 Oberbrandmeister  Brandmeister Hauptlöschmeister
     
Christoph Konanz Wolfgang Konanz Ralf Wintermantel
Hauptlöschmeister Oberlöschmeister Oberlöschmeister
     
Christian Becker Yannick Robert Ditrich Sudheimer
Löschmeister Löschmeister Löschmeister
     
   
Felix Flamm    
Löschmeister    
                                                                                                                
     
Michael Riesterer Andreas Mayer Christian Kaiser
 Hauptfeuerwehrmann Hauptfeuerwehrmann Hauptfeuerwehrmann
     
                                    
Martin Haas Manuel Fakler Sören Bohnet
Oberfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann
     
 
Stefan Link Kevin Ziser  
Oberfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann  
 
Nikolai Holland Felix Erhard  Leon Pfaff
Feuerwehrmann Feuerwehrmann Feuerwehrmann 
     
   
Philip Bachstein    
Feuerwehrmann